Teesit ja Arvot

Teesit

1.) Täysipainoinen osallisuus yhteiskunnassa on muutakin kuin työ- tai opiskeluelämään osallistumista.

Koala tukee sellaisia aloitteita ja yhteiskunnallista toimintaa, jotka edistävät inhimillisyyttä ja tasavertaisuutta sekä turvaavat ihmisarvoisen toimeentulon. Myös osa-aikaisen työskentelyn tai opiskelun sekä vapaaehtoistyön tekemisen tulee olla vaivattomasti toteutettavissa.

2.) Mielenterveyttä tukevien palvelujen tulee olla helposti saavutettavia.

Palvelun tulee olla laadukasta ja vastata asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Monialaisen yhteistyön sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä tulee toteutua ja asiakkaille on taattava mahdollisuus palveluohjaukseen. Kuntoutuksen tavoitteena ei tule olla yksilön työkyvyn vaan subjektiivisen hyvinvoinnin saavuttaminen.

3.) Psykoterapian saavutettavuus on taattava myös työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella oleville.

Terapiaan pääsy ei saa riippua ihmisen taloudellisesta tilanteesta tai iästä. Terapian tarpeen arviointi tulee tehdä yksilökohtaisesti, diagnoosista tai diagnoosin puutteesta riippumatta.

Koala-tapaamisissa selvitämme mitä nämä teesit tarkoittavat käytännön tasolla, ja miten Koala tulee toimimaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvot

Inhimillisyys, moninaisuus, inklusiivisuus.

Inhimillisyys
 • Ihmisyys on Koalassa itseisarvo.
 • Toimintaamme suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään ryhmän jäsenten hyvinvointi edellä. Kunnioitamme kaikkia tasavertaisesti yksilöinä, joilla on omat rajat.
 • Koala vaalii turvallista toimintaympäristöä, jossa saa olla epätäydellinen. Kaikki saavat osallistua Koalan toimintaan tasavertaisina yksilöinä, omien voimavarojen mukaan.
 • Koala on yhteisö, jossa jokainen kohdataan empaattisesti ja jokaisen kokemuksia arvostetaan. 
 • Koalassa annetaan ja saadaan tarvittaessa apua ja tukea. Keskustelut ryhmän sisällä ovat aina luottamuksellisia.
Moninaisuus
 • Koalassa tunnistamme valtarakenteet ja tunnustamme erilaiset lähtökohdat, sekä niiden vaikutukset jokaiseen meistä. Tiedostamme, että normatiiviset tulkinnat heijastavat yhteiskunnallisia valtarakenteita.
 • Suhtaudumme herkkyydellä yksilöllisiin kokemuksiin, ajatuksiin ja arvoihin.
 • Koalassa ihmisen identiteettiin, taustaan ja kokemuksiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ilmapiirissä.
 • Pyrimme siihen, että Koalan toiminnassa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi, kohdatuksi ja kuulluksi sellaisena kuin on.
Inklusiivisuus
 • Jokaisella on oikeus vaikuttaa ja osallistua Koalassa haluamallaan tavalla.
 • Koala tukee toiminnallaan aktiivista osallisuutta ja poistaa mielenterveyden häiriöihin liittyvää vähemmistöstigmaa.
 • Koalassa uskomme, että kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua samoihin asioihin yhteiskunnassa. 
 • Koala vahvistaa toiminnallaan yhdenvertaisuutta kunnioittavaa ja vaalivaa asenneilmapiiriä yhteiskunnassa.
 • Koalassa nostamme mielenterveyden häiriöitä kokeneita pois marginaalista. Yksilöiden erilaiset tarpeet, rajat ja voimavarat tulee tunnistaa ja tunnustaa yhteiskunnassa ilman lokerointia.