Koala-mallit käyttöön

Mielenterveysaktivismia yhteisöönne?

Me nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä Koalassa olemme kehittäneet ja toteuttaneet erilaisia osallistujalähtöisiä toimintamalleja, joilla lisätään nuorten aikuisten toimijuutta sekä suuren yleisön ymmärrystä mielenterveyden häiriöiden kanssa elämisestä. Koala-malli innostaa aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistamalla vapaaehtoisten uskoa ja kykyä tarttua vaikuttamismahdollisuuksiinsa yhteiskunnassa ja omassa elämässään. Uskomme, että jokainen meistä voi vaikuttaa omalla tavallaan ja omien voimavarojensa puitteissa. Vaikuttamisen kynnys madaltuu, kun siihen voi osallistua osana yhteisöä!

Koalan toiminnalla tavoitellaan mielenterveyden häiriöihin liittyvien stigmojen vähentämistä kokemustietoon perustuvan aktivismin avulla. Koala havahduttaa mielenterveystaustojen moninaisuuteen muun muassa pelillistämisen, tiedottamisen ja tapahtumajärjestämisen avulla. Erityisiä kohderyhmiämme ovat esimerkiksi sote- alojen opiskelijat ja ammattilaiset sekä päättäjät.

Toimintamallejamme ovat nuorten aikuisten ryhmätoiminta, toimijoiden kehittämä mielenterveystoipujien elämää demonstroiva Mielenterveysviidakossa-lautapeli, Kohtaamisen tarpeessa -keskusteluillat, Kokemusklubit, Psyykedyykkarit-keskusteluryhmä, mielenterveystoipujien kokemusvaikuttajakoulutus ja erilaiset aktivismitempaukset.

Lyhyesti Koalan toimintamalleista:

Ryhmätoiminta
Koalan toiminnan ytimen muodostavat nuoret aikuiset aktiivit, jotka kehittävät ryhmässä juuri heille merkityksellistä ja omannäköistä toimintaa. Tapaamisissa suunnitellaan nykyistä ja tulevaa toimintaa, päätetään yhteistyökuvioista, tuotetaan tapahtumia ja sisältöjä sekä jaetaan kokemuksia ja kuulumisia. Perustapaamisten lisäksi ryhmä kokoontuu myös teematapaamisiin ja koulutustapaamisiin sekä tekee vierailuja ja tutustumiskäyntejä.

Mielenterveysviidakossa-lautapeli
Koalan toimijoiden kehittämä Mielenterveysviidakossa-lautapeli havainnollistaa mielenterveyden haasteiden kanssa elävien nuorten aikuisten arkea ja kamppailua byrokratian rattaissa. Pelin kaikki elementit pohjautuvat tosielämän kokemuksiin. Pelin tarkoituksena on johdattaa pelaaja mielenterveystoipujien arkeen ja toipujien kohtaaman byrokratian määrän ja monimutkaisuuden äärelle. Pelin kysymykset puolestaan lisäävät pelaajien tietoisuutta mielenterveysasioista, sosiaalietuuksista ja julkisen terveydenhuollon palveluista.

Kohtaamisen tarpeessa -tapahtumat

Kohtaamisen tarpeessa -tapahtumat on luotu tarpeesta tarjota avoin foorumi mielenterveysteemoista keskustelemiselle. Tapahtuma tuo ihmisiä yhteen pohtimaan mielenterveyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä eri perspektiiveistä. Kohtaamisen tarpeessa -paneelikeskusteluissa jaetaan asiantuntijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja päättäjien näkemyksiä illan teemasta, yleisön osallistamista unohtamatta. Tapahtumilla puretaan mielenterveyden stigmoja ja etsitään yhdessä vastauksia tärkeisiin mielenterveyskysymyksiin.

Kokemusklubi

Kokemusklubi-konsepti tarjoaa turvallisen tilan kokemuksien jakamiselle ja omakohtaisesta kokemuksesta versovalle luovuudelle. Kokemusklubin lämmittelijöinä toimivat monipuoliset kutsuvierasesiintyjät, jonka jälkeen lava on avoinna yleisölle. Avomikin aikana kaikilla on mahdollisuus jakaa kokemuksensa juuri itselleen ominaisella tavalla. Lavalla voi kertoa jonkin yksittäisen muiston tai merkittävän hetken, kuvailla tunteen tai tuokiokuvan, lukea otteen päiväkirjasta, lausua runon tai monologin, laulaa, soittaa tai tanssia. Esitys voi olla täysin spontaani tai etukäteen valmisteltu. Jos lavalle nouseminen ei tunnu hyvältä, kokemuksia voi jakaa myös jättämällä oman tekstinsä esilukijan luettavaksi.

Psyykedyykkarit-keskusteluryhmä
Psyykedyykkarit-ryhmän tavoitteena on edistää avoimessa keskusteluilmapiirissä osallistujien mielen hyvinvoinnin taitoja, häivyttää mielenterveyden häiriöistä koettua häpeää sekä lisätä yhteisöllisyyttä vertaisten keskuudessa. Tapaamisissa käsiteltävät aiheet ja toiminnalliset metodit valitaan yhdessä ryhmän jäsenten kanssa. Tapaamisissa korostetaan sosiaalista esteettömyyttä ja läsnäolijoiden tasavertaisuutta. Ryhmässä käytetään helposti sovellettavia luovia elementtejä, joiden toteuttaminen on mahdollista keskustelun ohessa.

Kokemusvaikuttajakoulutus
Koalan tuottama kokemusvaikuttajakoulutus vastaa monilta osin kokemusasiantuntijakoulutusta, mutta keskittyy erityisesti vaikuttamisosaamiseen. Koulutuksessa kehitetään vaikuttamiseen ja aktivismiin liittyviä taitoja, opetellaan viestintää ja sosiaalisen median vaikuttavaa käyttöä, pohditaan omaa roolia vaikuttajana, kehitetään esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhakutaitoja. Osallistujat työstävät itsenäisesti ja ohjattuna omaa tarinaansa, harjoittelevat sen jakamista sekä omien rajojensa hahmottamista. Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, joka sisältää valinnaisena myös traumatietoisen kokemusasiantuntijuuden osakokonaisuuden.

Mielenterveysaktivismi
Koalan toimijat ja työntekijät ideoivat ja toteuttavat aktivismia yhtenä osana ryhmän toimintaa. Koalan aktivismia toteutetaan sosiaalisessa mediassa, kotisivujen blogin ja mielipidekirjoitusten kautta sekä luovin menetelmin ja tempauksin.
Yhdessä suunnitellun ja toteutetun aktivismin avulla madalletaan toimijoiden yhteiskunnallisen aktiivisuuden kynnystä. Haluamme antaa toimijoillemme kokemuksen siitä, että aktivismi on mahdollista jokaisen omista voimavaroista käsin. Koalan aktivismin avulla otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin, jaetaan toimijoiden kokemustietoa, tiedotetaan toipujien oikeuksiin liittyvistä epäkohdista ja hyvistä käytännöistä sekä herätetään keskustelua, ajatuksia ja tunnereaktioita.

Haku Koala-mallien kohdetahoiksi 2021 on päättynyt!

Jatkamme kahden valitun yhteistyötahon kanssa Koalan mallintamista vuonna 2021. Kiitos kaikille mukaan hakeneille ja Koalasta kiinnostuneille tahoille ja yhdistyksille ympäri Suomen!

Lisätietoja Koalan mallintamisesta: Projektipäällikkö Miia Lusa, miia@koalaryhma.fi, puh. 044 750 00 60.

Haluamme tarjota Koala-toimintamalleja kahden Helsingin ulkopuolella toimivan järjestön tai muun yhteisön käyttöön vuonna 2021. Yhteisöjen ei tarvitse olla mielenterveysjärjestöjä, perusvalmiudet ja kiinnostus mielenterveysteemojen parissa toimimiseen riittää.

Tarjoamme:
– Perehdytyksen ja opastuksen kahden valitsemanne Koala-mallin käyttöön.
– Toimintamalleihin liittyvät materiaalit.
– Apua ja tukea matkalla mielenterveysaktivismin harjoittamiseen.

Odotamme yhteisöltänne:
– Mielenkiintoa mielenterveysteemoja kohtaan.
– Intoa kehittää uudenlaista toimintaa.
– Ainakin yhtä palkattua työntekijää, jolla on perustietoa mielenterveydestä ja kokemusta ryhmänohjauksesta.
– Kykyä ottaa tärkeät asiat tosissaan, mutta ei liian vakavasti!

Voitte tutustua Koalan toimintaan nettisivuillamme, sekä Facebookissa www.facebook.com/koalaryhma ja Instagramissa @koalaryhma.